Awakenings Festival 2018

**VOL GEBOEKT VOL GEBOEKT VOL GEBOEKT**

WIJ HEBBEN GEEN PLAATSEN EN BLOKHUTTEN MEER VRIJ VOOR HET WEEKEND VAN 29 JUNI TOT 2 JULI

Afgelopen week is bekend geworden dat de kaartverkoop voor het Awakeningsfestival (30 juni & 1 juli) op 16 januari 2018 weer van start gaat.

Gezien het aantal e-mails dat wij tot nu toe hebben ontvangen, blijkt dat de vraag naar een kampeerplaats alleen maar is toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen en zo veel mogelijk teleurstellingen te voorkomen, hebben we besloten het dit jaar anders aan te pakken dan voorgaande jaren.

Op vrijdag 19 januari, kun je vanaf 12.00 uur bij ons het reserveringsformulier inleveren. Dit formulier is terug te vinden op onze website via deze link en kun je inleveren door hem op te sturen naar info@campingdeliede.nl

Zodra wij het reserveringsformulier hebben ontvangen via de e-mail, sturen wij je zo snel mogelijk een e-mail ter bevestiging. Deze bevestiging e-mail is alleen een bevestiging dat wij jouw aanvraag in optie hebben gezet.

Je hebt dus nog geen definitieve reservering gemaakt!

De optie geldt voor 3 dagen. Het complete reserveringsbedrag, deze staat vermeld in de bevestiging e-mail, dient binnen deze 3 dagen te worden overgemaakt op het aangegeven rekeningnummer. 

Zodra wij het bedrag hebben ontvangen, ontvang je nog een laatste e-mail dat jouw reservering definitief bevestigd is.

Als het geld niet binnen de termijn van 3 dagen overgemaakt is, komt de optie te vervallen.

Belangrijk:

  • Wijzigingen in aantallen zijn niet mogelijk.
  • Restitutie van geld is niet mogelijk.
  • Indien iemand niet kan komen die je wel op de lijst hebt gezet, is het mogelijk deze persoon te vervangen door iemand anders. Dit kan alleen op vrijdag 22 juni per e-mail.
  • Alleen de personen die door jou op de lijst gezet zijn en de aantallen in tenten, caravans, auto’s enz. krijgen toegang tot ons terrein.
  • Het is alleen mogelijk om voor 3 nachten te reserveren. (29.06.2018 - 02.07.2018)

 

**ENGLISH**

**SOLD OUT SOLD OUT SOLD OUT**

WE DON'T HAVE PLACES AND WOODEN CABINS LEFT FOR THE WEEKEND FROM 29 JUNE TO 2 JULY

Last days the organization of Awakeningsfestival announced that the ticket sale for the Awakeningsfestival (30 June & 1 July) will start on 16 January 2018.

Given the number of e-mails we have received so far, it appears that the demand for camping sites has only increased in comparison with previous years. In order to create clarity as quickly as possible and to avoid as many disappointments as possible, we decided to do things this year differently than in previous years.

On Friday 19 January, you can send us the reservation form from 12:00 onwards. This form can be found on our website via this link and you can submit it by sending it to info@campingdeliede.nl

As soon as we have received the reservation form via e-mail, we will send you an e-mail as soon as possible. This confirmation e-mail is only a confirmation that we have put your application in option.

So you have not made a final reservation yet!

The option is valid for 3 days. The total amount of the reservation, which is mentioned in the confirmation e-mail, must be transferred to the indicated account number within 3 days.

Once we have received the payment, you will receive a final e-mail confirming that your reservation has been confirmed.

If the money is not transferred within the 3-day period, the option will be canceled.

Important:

  • Changes in numbers are not possible.
  • Refund of money is not possible.
  • If someone can not come that you have put on the list, it is possible to replace this person with someone else. This can only be done by e-mail on Friday 22 June.
  • Only the people that you have put on the list and the numbers in tents, caravans, cars etc. get access to our site.
  • It is only possible to book for 3 nights. (29.06.2018 - 02.07.2018)