Awakenings Festival 2020

Beste,

Vandaag is de kaartverkoop voor het Awakeningsfestival (27 en 28 juni) weer van start gegaan.

Gezien het aantal e-mails dat wij tot nu toe hebben ontvangen, blijkt dat de vraag naar een kampeerplaats wederom is toegenomen in vergelijking met voorgaande jaren.Om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen en zo veel mogelijk teleurstellingen te voorkomen, zullen we middels loting de camping plaatsen toewijzen.

Op vrijdag 31 januari, kun je vanaf 12.00 uur bij ons het reserveringsformulier inleveren.
Dit formulier is terug te vinden op onze website via deze link en kun je inleveren door hem op te sturen naar info@campingdeliede.nl

Zodra wij het reserveringsformulier hebben ontvangen via de e-mail, sturen wij je zo snel mogelijk een e-mail ter bevestiging dat wij jouw reserveringsformulier hebben ontvangen.

Op woensdag 5 februari ontvang je een e-mail waarin staat of je een optie op een plek toegewezen hebt gekregen of helaas bent afgevallen.

Als je een optie hebt ontvangen heb je dus nog geen definitieve reservering gemaakt!

De optie geldt voor 3 dagen.
Het complete reserveringsbedrag, deze staat vermeld in de e-mail van 5 februari, dient binnen deze 3 dagen te worden overgemaakt op het aangegeven rekeningnummer. 

Zodra wij het bedrag hebben ontvangen, ontvang je nog een laatste e-mail dat jouw reservering definitief bevestigd is.
Als het geld niet binnen de termijn van 3 dagen overgemaakt is, komt de optie te vervallen.

Belangrijk:

  • Wijzigingen in aantallen zijn niet mogelijk.
  • Restitutie van geld is niet mogelijk.
  • Indien iemand niet kan komen die je wel op de lijst hebt gezet, is het mogelijk deze persoon te vervangen door iemand anders. Dit kan alleen op vrijdag 19 juni per e-mail.
  • Alleen de personen die door jou op de lijst gezet zijn en de aantallen in tenten, caravans, auto’s enz. krijgen toegang tot ons terrein.
  • Het is alleen mogelijk om voor minimaal 3 nachten te reserveren. (26.06.2020 - 29.06.2020)

 

**ENGLISH**

 

Best,

Today the ticket sale for the Awakeningsfestival (June 27 and 28) has started.

Given the number of e-mails that we have received so far, it appears that the demand for a camping site has increased again in comparison with previous years.In order to create clarity as quickly as possible and to avoid as many disappointments as possible, we will allocate the camping sites by means of a draw.

On Friday 31 January, you can hand in the reservation form from 12 pm onwards.
This form can be found on our website via this link  and you can submit it by sending it to info@campingdeliede.nl

As soon as we have received the reservation form via e-mail, we will send you an e-mail as soon as possible to confirm that we have received your reservation form.

On Wednesday February 5th you will receive an e-mail whether you have been assigned an option for a place or not.

If you have received an option, you have not yet made a definitive reservation!

The option applies for 3 days.
The total amount of the reservation, which is mentioned in the e-mail of Februari 5th, must be transferred to the indicated account number within 3 days.

As soon as we have received the payment, you will receive a final e-mail confirming your reservation has been confirmed.
If the money is not transferred within the 3-day period, the option will be canceled.

Important:

  • Changes in numbers are not possible.
  • Refund of money is not possible.
  • If someone can not come that you have put on the list, it is possible to replace this person with someone else. This can only be done by e-mail on Friday June 19th.
  • Only the people that you have put on the list and the numbers in tents, caravans, cars etc. get access to our site.
  • It is only possible to book for 3 nights. (26.06.2020 - 29.06.2020)